Algemene voorwaarden

 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: GevelPRO V.O.F.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, Opdrachtgever: de wederpartij van GevelPRO, Overeenkomst: de overeenkomst tussen GevelPRO en Opdrachtgever, Werkzaamheden: hieronder wordt verstaan bouwwerkzaamheden en/of advieswerkzaamheden en/of het leveren van goederen. Ter verduidelijking: TegelPRO is onderdeel van GevelPRO V.O.F.

 1. Algemeen

2.1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen GevelPRO en een Opdrachtgever waarop GevelPRO deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met GevelPRO, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. GevelPRO en Opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

2.4. Opdrachtgever is gerechtigd een of meer vertegenwoordigers aan te wijzen om als zijn gemachtigde op te treden. Opdrachtgever stelt GevelPRO hier onverwijld schriftelijk van in kennis. De gemachtigde van de Opdrachtgever vertegenwoordigt de Opdrachtgever voor zover de bevoegdheid daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk aan GevelPRO is meegedeeld.

2.5. Indien in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “schriftelijk” dan wordt hier mede onder verstaan: “per e-mail”.

 1. Specifieke bepaling betreffende de Opdrachtgever

3.1. Indien door GevelPRO of door GevelPRO ingeschakelde derden in het kader van de opdracht Werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3.2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat GevelPRO tijdig beschikt over:

 1. alle informatie waarover Opdrachtgever beschikt, voor zover dit nodig is om de Werkzaamheden uit te voeren en/of te realiseren;
 2. het terrein waarop het werk moet worden gerealiseerd;
 3. de benodigde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen;
 4. alle gegevens en/of goederen, waarvan GevelPRO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of

waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

3.3. Indien aan bovenstaande niet of niet tijdig is voldaan, heeft GevelPRO het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. In elk geval zal de termijn voor het verrichten van de Werkzaamheden met de duur van de vertraging worden verlengd.

3.4. Opdrachtgever vrijwaart GevelPRO voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

3.5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem opgedragen wijzigingen. Dit laat de waarschuwingsplicht van GevelPRO onverlet.

3.6. Opdrachtgever mag, behoudens schriftelijke goedkeuring van GevelPRO, zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk aan een ander overdragen.

 1. Specifieke bepalingen betreffende GevelPRO

4.1. GevelPRO zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2. GevelPRO is gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

4.3. GevelPRO is niet verplicht te contracteren met een door Opdrachtgever aangegeven hulppersoon, indien GevelPRO de contractvoorwaarden van deze hulppersoon niet wenst te accepteren.

4.4. GevelPRO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat GevelPRO is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor GevelPRO kenbaar behoorde te zijn.

4.5. GevelPRO is gerechtigd fasen of elementen ter toetsing of goedkeuring aan de Opdrachtgever voor te leggen.

5.6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan GevelPRO de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.7. GevelPRO is (met inachtneming van artikel 14) aansprakelijk voor schade aan het werk of (andere) eigendommen van de Opdrachtgever, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van GevelPRO, zijn personeel, onderaannemers of leveranciers.

4.8. GevelPRO is verplicht alle aanspraken uit hoofde van garanties die hem door hulppersonen of leveranciers worden verstrekt aan Opdrachtgever over te dragen.

 1. Overeenkomst en offertes

5.1. Een overeenkomst komt eerst tot stand als GevelPRO en Opdrachtgever de overeenkomst hebben ondertekend, of de overeenkomst en/of offerte schriftelijk door GevelPRO is bevestigd of als GevelPRO met de uitvoering ervan is begonnen.

5.2. Indien mondeling of telefonisch een overeenkomst tot stand komt, zal GevelPRO de overeenkomst schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigen. De bevestiging van de overeenkomst wordt geacht een juiste en volledige weergave te zijn van hetgeen is overeengekomen, tenzij Opdrachtgever binnen 7 dagen schriftelijk bezwaar maakt.

5.3. Een door GevelPRO gemaakte offerte is vrijblijvend. Eventuele wijzigingen op de overeenkomst komen tot stand door aanbod en aanvaarding.

5.4. Leverings- of opleveringstermijnen zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.5. De prijzen in offertes en overeenkomst zijn exclusief BTW, parkeerkosten, vergunningen en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien de Opdrachtgever een Consument is, zijn de prijzen in de offertes en overeenkomst inclusief BTW.

6.6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod is GevelPRO daaraan niet gebonden.

6.7. Een samengestelde prijsopgave verplicht GevelPRO niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 1. Model of schets

6.1. Is aan de Opdrachtgever een model of schets getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

 1. Wijziging van de overeenkomst

7.1. De Opdrachtgever is gerechtigd om wijzigingen aan GevelPRO op te dragen. GevelPRO zal daarbij zo veel als mogelijk is aangeven of een wijziging meer- of minderwerk met zich mee brengt.

7.2. GevelPRO is niet verplicht een door Opdrachtgever opgedragen wijziging uit te voeren indien:

 1. de wijziging niet schriftelijk is opgedragen, of
 2. de uitvoering van de wijziging een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

onaanvaardbare verstoring van de Werkzaamheden tot gevolg zou hebben, of

 1. de uitvoering van de wijziging tot gevolg zou hebben dat GevelPRO zou worden

verplicht tot Werkzaamheden die zijn technische kennis en/of capaciteit te boven gaan, of

 1. de uitvoering van de wijziging voor GevelPRO naar maatstaven van redelijkheid

en billijkheid, gelet op de wederzijdse belangen, onaanvaardbaar zou zijn.

7.3. Indien GevelPRO weigert een opgedragen wijziging uit te voeren, zal zij dit zo spoedig mogelijk

aan de Opdrachtgever meedelen.

7.4. GevelPRO is gerechtigd documenten of Werkzaamheden te wijzigen, voor zover het resultaat ervan beantwoordt aan de bepalingen van de overeenkomst.

7.5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten Werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.6. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. GevelPRO zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever wordt geacht alsdan in te stemmen met de termijnverlenging.

7.7. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal GevelPRO de Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk inlichten.

 1. Prijs en prijsverhoging

8.1. De overeengekomen prijs van GevelPRO, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt bij aflevering of direct na het volbrengen van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en GevelPRO hierover andere

afspraken hebben gemaakt.

8.2. De overeengekomen prijs is gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de aanbieding van de offerte.

8.3. GevelPRO is in de navolgende omstandigheden gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:

 1. Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
 2. Indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

8.4. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een Consument is, gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij GevelPRO

(i) alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

(ii) indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op GevelPRO rustende verplichting ingevolge de wet;

(iii) indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

(iv) of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 1. Aflevering van goederen

9.1. De plaats van en de wijze van aflevering worden in de overeenkomst bepaald. Als aflevering geldt het aanbieden van de goederen op de overeengekomen plaats. Zodra de goederen zijn afgeleverd komen deze voor rekening en risico van Opdrachtgever.

9.2. Indien het terrein waar de goederen moeten worden geleverd door GevelPRO niet of niet voldoende toegankelijk is, is GevelPRO gerechtigd om de goederen op een andere locatie af te leveren. De goederen komen na deze aflevering voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

9.3. GevelPRO zal bij aflevering van de goederen op de locatie een kopie van een pakbon aan (een medewerker van) Opdrachtgever verstrekken, welke Opdrachtgever voor akkoord dient te ondertekenen. Op het opleveringsformulier staan de soort goederen en de hoeveelheid van de

afgeleverde goederen vermeld.

9.4. Indien Opdrachtgever het opleveringsformulier niet ondertekent, hetzij omdat er niemand aanwezig is op de locatie, hetzij omdat de Opdrachtgever dit weigert, worden de afgeleverde goederen met betrekking tot de soort, hoeveelheid, kwaliteit en staat, geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

9.5. Indien Opdrachtgever weigert het opleveringsformulier te ondertekenen omdat de afgeleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de Opdrachtgever dit op het opleveringsformulier te vermelden, op straffe van verval van de mogelijkheid hier later een beroep op te doen.

 1. Betaling

10.1. Betaling dient steeds te geschieden bij aflevering van de goederen en/of uitvoering van de Werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen. De betalingstermijn geldt als een fatale termijn.

10.2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de rente verschuldigd van 1,5% per maand.

10.3. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan GevelPRO verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

10.4. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de openstaande facturen met een

minimum van € 250,00. Indien de Opdrachtgever een consument is, is de Opdrachtgever bij verzuim de wettelijke rente verschuldigd alsmede de buitengerechtelijke incassokosten berekend volgens het Besluit Incassokosten (BIK).

10.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van GevelPRO op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

10.6. GevelPRO heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. GevelPRO kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. GevelPRO kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 1. Aansprakelijkheid

11.1. De aansprakelijkheid van GevelPRO is beperkt tot het bedrag dat onder de door GevelPRO afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of indien het voorval niet onder de verzekering valt, is de aansprakelijkheid van GevelPRO beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs met een maximum van €2.000,00.

11.2. GevelPRO is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.3. GevelPRO is niet aansprakelijk voor alle directe danwel indirecte-, gevolg-, en immateriële schade van Opdrachtgever of derden op enigerlei wijze verband houdend met, danwel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht.

11.4. GevelPRO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat GevelPRO is uitgegaan van door Opdrachtgever of een (door Opdrachtgever aangewezen) derde verstrekte onjuiste, onvolledige, of onvoldoende gegevens.

11.5. Niet uitgesloten is de schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van GevelPRO of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 1. Opschorting en ontbinding

12.1. GevelPRO is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst per direct te beëindigen zonder gehouden te zijn tot terugbetaling van de opdrachtsom of enige schadevergoeding, indien:

 1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 2. na het sluiten van de overeenkomst GevelPRO ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
 3. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van GevelPRO kan worden gevergd.
 4. Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever is of dreigt te worden aangevraagd en derden beslag leggen ten laste van Opdrachtgever.

12.2. Indien de overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van GevelPRO op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien GevelPRO tot opschorting of beëindiging overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

12.3. Indien Opdrachtgever de overeenkomst ontbindt of opzegt, heeft GevelPRO aanspraak op:

 1. een vergoeding van de in de overeenkomst vastgelegde prijs, berekend naar de stand van de Werkzaamheden op het moment van ontbinding of opzegging;
 2. een vergoeding van 15% van het resterende deel van de in de overeenkomst vastgelegde prijs dat de Opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest bij volledige uitvoering van de Werkzaamheden;
 3. een vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die GevelPRO op het tijdstip van ontbinding of opzegging reeds is aangegaan met het oog op de uitvoering van de overeenkomst.

12.4. Het bepaalde in dit artikel laat alle wettelijke rechten van GevelPRO onverlet.

 1. Garantie en reclames

13.1. De door GevelPRO te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren Werkzaamheden.

13.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 5 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door GevelPRO verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

13.3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van GevelPRO, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar GevelPRO geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

13.4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan GevelPRO te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan GevelPRO te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient GevelPRO in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien de Opdrachtgever een consument is, geldt in afwijking van het voorgaande dat de Opdrachtgever binnen bekwame tijd schriftelijk melding maakt van enig gebrek.

13.5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij GevelPRO opdracht gegeven heeft.

13.6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

13.7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal GevelPRO de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van GevelPRO, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan GevelPRO te retourneren en de eigendom daarover aan GevelPRO te verschaffen, tenzij GevelPRO anders aangeeft.

 1. Eigendomsvoorbehoud

14.1. Alle door GevelPRO geleverde zaken blijven eigendom van GevelPRO totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met GevelPRO gesloten overeenkomsten is nagekomen.

14.2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

14.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht GevelPRO zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

14.4. Voor het geval dat GevelPRO zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan GevelPRO of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van GevelPRO zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 1. Opneming en oplevering

15.1. Indien de overeenkomst uitvoeren van Werkzaamheden betreft, geschiedt de oplevering van het werk

direct na afronding van het werk.

15.2. Nadat het werk is opgeleverd, deelt de Opdrachtgever direct mee of het werk al dan niet is goedgekeurd, met opgave van de eventueel resterende gebreken. Op het opleveringsformulier wordt door Opdrachtgever aangegeven of het werk is goedgekeurd. Indien de Opdrachtgever het werk niet goedkeurt geschiedt dit onder opgave van redenen die op het opleveringsformulier wordt vermeld. Vermeld de Opdrachtgever niets op het opleveringsformulier, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd.

15.3. Kleine gebreken die gevoeglijk binnen dertig dagen kunnen worden hersteld zullen geen reden geven tot onthouding van goedkeuring, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

15.4. De dag waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

 1. Intellectuele eigendom en auteursrechten

16.1. Alle rechten van intellectueel eigendom berusten bij GevelPRO.

16.2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het opgeleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

16.3. Alle door GevelPRO eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van GevelPRO worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 1. Overmacht

17.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

17.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop GevelPRO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor GevelPRO niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen en niet-werkbare dagen in het bedrijf van GevelPRO, arbeidsongeschiktheid van personeel en niet of niet tijdige levering door toeleveranciers worden daaronder begrepen.

17.3. GevelPRO heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat GevelPRO zijn verbintenis had moeten nakomen.

17.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

17.5. Voor zover GevelPRO ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is 12.3.a en 12.3.c van overeenkomstige toepassing.

 1. Vrijwaring; verjaringstermijn

18.1. Indien Opdrachtgever aan GevelPRO informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen, defecten en dergelijke.

18.2. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens GevelPRO en de door GevelPRO bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1. Op elke overeenkomst tussen GevelPRO en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

19.2. De rechtbank te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft GevelPRO het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter